logo

1.
Varsağı ve semaiyi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İlk dörtlüklerinde "bre, behey" gibi ünlemler bulunur.
Soru Açıklaması
2.
Bir söz ile ben tuzağa tutuldum

Bu garip ellerde yaktı nar beni

Hasretin narına yandım kül oldum

Ahu gözlüm ne haldeyim gör beni

Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Semai türünün özelliğini taşımaktadır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Nazire: Divan nesrinde sözcüklerin uyaklı biçimde kullanılmasıdır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Halk Edebiyatı şairlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Nâbî
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisinde konularına göre adlandırılan şiir türleri bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Güzelleme-mersiye-koçaklama-hicviye
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü Âşık edebiyatı nazım şeklidir?
Doğru Cevap: "E" Destan – semai – varsağı – koşma
Soru Açıklaması
7.
Bahçeler bağlar oldu

Gözlerim ağlar oldu

Yaralı geyik gibi

Meskenim dağlar oldu

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mani
Soru Açıklaması
8.
Saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, uzunlamasına açılan, deri kaplı defterlere —- adı verilir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Cönk
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" Kutadgu Bilig, Edip Ahmet Yükneki tarafından 1070 yılında yazılmış bir mesnevidir.
Soru Açıklaması
10.
Anonim Halk edebiyatı nazım şeklidir. Dört dizeden oluşan bu türde dizeler yedi hecelidir. Birinci, ikinci ve dördüncü dizeler kendi arasında uyaklı, üçüncü dize ise serbesttir. Bu türde ilk iki dize ile son iki dize arasında anlamsal bir bütünlük yoktur. Her konuda söylenebilir.

Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mani
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin tümü, anonim halk edebiyatı ürünlerinden oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Mani – ninni – türkü – ağıt
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Sanatlı ve ağır bir dil kullanılır.
Soru Açıklaması
13.
Aman hey Allah'ım aman

Ne aman bilir ne zaman

Üstümüzde çayır çimen

Bitmeden bir dem sürelim

Bu dörtlüğüm nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Varsağı
Soru Açıklaması
14.
(I)Koşma, halk şiirimizin en yaygın türüdür. Daha çok, (II)11'li hece ölçüsüyle söylenir ve konularına göre sınıflandırılır. Doğanın güzelliklerini övenlerine "güzelleme", yiğitlik üzerine söylenenlerine (III)“koçaklama”, bir kişinin ya da toplumun aksak ve kötü yönlerini yerenlerine (IV)"taşlama", ölüm karşısında duyulan acıyı anlatanlarına (V)“varsağı” adı verilmektedir.

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıda verilen Halk ozanlarından hangisi bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır?
Doğru Cevap: "E" Dadaloğlu
Soru Açıklaması
16.
Halk şiiriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Daha çok, hecenin altılı, dokuzlu, on ikili kalıpları tercih edilmiştir.
Soru Açıklaması
17.
Toroslarda yaşayan Türkmen boyları arasında yetiştiği tahmin edilen şair, aşk ve tabiat konularında şiirler söylemiştir. Yalın bir dili vardır. Şiirlerinde tasavvufa ve dinî konulara yer vermemiş; divan şiirinden hiç etkilenmemiştir. Şiirlerini hece ölçüsü ile söylemiştir. Âşık edebiyatının duygu yönünden en zengin ve güçlü şairidir. Koşma, semai, ara sıra da destan söylemiştir. Kendinden sonra gelen âşık edebiyatı şairlerini etkilemiştir.

Bu parçada sözü edilen halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Karacaoğlan
Soru Açıklaması
18.
Ateşim var külüm yok

Bülbül oldum dilim yok

Yâr ardına düşeli

Ağlamadık günüm yok

Bu dörtlüğün biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mani
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi halk masallarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Genellikle manzum olarak yazılması
Soru Açıklaması
20.
Destandan —- geçiş döneminin ürünü olan —- olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar birlikte verilmiştir. 15. yüzyılda yazıya geçirilen bu eserde, —- Türklerinin diğer Türk boyları ya da uluslarla yaptıkları savaşlar anlatılır. Eser, 12. yüzyıl Türkçesinin özelliklerini yansıtır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Halk hikâyeciliğine – Kitab-ı Dede Korkut'ta – Oğuz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.