logo

1.
19. yüzyıl Halk şairlerindendir. Türkmenlerin Avşar boyundandır. O dönemde Türkmenlerin göçebelikten kurtarılıp yerleşik hayata geçirilmek istenmesine karşı çıkmış ve Türkmenlerle birlikte savaşmıştır. Bu nedenle onun şiirlerinde savaş, kahramanlık ve yiğitçe söyleyiş temaları dikkati çeker. Koşma, semai, varsağı ve destan türlerinde şiirler söyleyen sanatçı, asıl kişiliğini türkülerinde göstermiştir.

Bu parçada sözü edilen halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dadaloğlu
Soru Açıklaması
2.
19. yüzyıl âşıkları içinde konar-göçer Türkmen aşiretlerinin geleneksel dünyasını, törelerini yansıtan şiirleriyle etkinleşir. "Yiğitlik, soyluluk, dayanışma" gibi göçebe toplumun değer sistemlerinin değişmeye yüz tuttuğu bir çağda bu değerleri savunan bir aşiret şairi olarak öne çıkar. Şiirlerinde zorunlu iskânı kabullenmeme ve toprağa bağlı yaşama uyum göstermeme iki önemli olgudur. Özellikle koçaklama tarzı şiirleriyle ünlü olan ozan, Divan şiiri etkisinden uzak, yalın bir Türkçeyle şiir söylemiştir.

Bu parçada sözü edilen ozan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dadaloğlu
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi, tümüyle Halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?
Doğru Cevap: "C" Mani – türkü – koşma – varsağı – masal
Soru Açıklaması
4.
(I) 16. yüzyıldan beri gelişimini sürdüren âşık edebiyatı 19. yüzyılda daha büyük bir önem kazanmıştır. (II) Bir yandan klasik edebiyat içinde mahallileşme akımı artarken, diğer yandan da halk şiiri klasik edebiyatın etkisine daha fazla girerek halktan ve halk zevkinden uzaklaşma eğilimi göstermeye başlamıştır. (III) Âşıklar, Gevheri ve Âşık Ömer'in etkisinde kalarak aruz ölçüsünü klasik şiirin nazım şekillerini kullanmışlar, heceyle yazdıkları şiirlerde de Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara yer vermişlerdir. (IV) Aruz vezniyle koşma, semai, varsağı gibi nazım biçimlerinde şiirler yazan ozanlar, halktan gittikçe uzaklaşmışlardır. (V) Bütün bu olumsuz etkilere rağmen bunlardan etkilenmeyen, arı duru dili ve geleneksel halk şiirine uygun şiirleriyle öne çıkan ozanlar da vardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
5.
Divan edebiyatındaki gazelin konu bakımından Halk edebiyatındaki benzeri —-, hicvin karşılığı ise —-'dır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenle sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Koşma – Taşlama
Soru Açıklaması
6.
Tekke edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Ürünlerin kim tarafından söylendiği bilinmez.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Âşık edebiyatı ürünlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Türkü
Soru Açıklaması
8.
Ben giderim adım kalır

Dostlar beni hatırlasın

Düğün olur bayram gelir

Dostlar beni hatırlasın

Bu dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
Doğru Cevap: "D" Âşık Veysel
Soru Açıklaması
9.
Kırımlıdır. Divan şiirinden etkilenmiş, hecenin yanında aruzla da şiirler yazmıştır. Şiirlerinden Şam'a, Arabistan'a gittiği anlaşılmaktadır, iyi bir eğitim görmüştür. Türkü ve koşmalarında bile yabancı sözcükler görülür. Asıl başarısı, âşık tarzı şiirlerindedir.

Bu parçada sözü edilen Halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gevheri
Soru Açıklaması
10.
Devrinin en önemli şairlerindendir. Önceleri sazıyla ustaların şiirlerini çalıp söylerken sonra kendi deyişlerini söylemeye başlamıştır. Semai ve koşmalarında çok başarılıdır. Divan edebiyatından etkilenmiş, gazel, murassa, muhammes tarzında şiirler yazmıştır. 1860'ta Niksar'da yaşamını yitirmiştir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Erzurumlu Emrah
Soru Açıklaması
logo

11.
XVII. yüzyılın ilk yarısında büyük bir üne kavuşan şairin şiirleri uzun süre Yeniçeri ocaklarında okundu. IV. Murat'ın Bağdat kuşatması sırasına şehit düşen Genç Osman adlı bir yiğit için söylediği destan, şiirlerinin en tanınmış olanıdır. Şiirleri nazım tekniği açısında kusurlu sayılsa da o halk zevkine bağlı, sade ve doğal söyleyişiyle dikkati çeken bir şairdir.

Bu parçada sözü edilen Halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kayıkçı Kul Mustafa
Soru Açıklaması
12.
Türk halk şairlerinin tartışmasız öncüsü olan ve Türk'ün İslam’a bakışını Türk dilinin tüm sadelik ve güzelliğiyle ortaya koyan bir şairdir. Halkın değer, duygu ve düşüncelerini dile getirişi itibariyle tarihimizin en halkla barışık aydınlarından biri olma özelliğine sahiptir. Şiirlerinde ahlak, hikmet, din, aşk gibi konuların hemen hepsi tasavvuftan çıkar ve tasavvuf görüşü çerçevesinde bir yere oturtulur. Divanının yanında Risalet'ün Nushiyye adlı bir yapıtı vardır.

Bu parçada sözü edilen tekke şairi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yunus Emre
Soru Açıklaması
13.
Yokuş bülbül yuvası

Mamalar pişirir hanım ninesi

Yavrum yesin büyüsün

Hem büyüsün hem yürüsün

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ninni
Soru Açıklaması
14.
Halk şiirinin en yaygın nazım şeklidir. 11'li (6+5 veya 4+4+3) hece ölçüsüyle söylenen dörtlüklerden meydana gelir, ilk dörtlüğün 1. ve 3. mısraları serbest veya kendi arasında kafiyeli, 2. ve 4. mısraları birbirleriyle kafiyeli olur. Daha sonraki dörtlüklerin ilk üç mısraları kendi aralarında, 4. mısralar ilk dörtlüğün 2. ve 4. mısraları ile kafiyelidir. Dört, beş (en az üç, en çok dört) dörtlükten oluşur. Genellikle aşk duygularının dile getiren, tabiat güzelliklerini gösteren lirik şiirledir. Sosyal konularda söyleneler de vardır.

Bu parçada sözü edilen halk edebiyatı nazım şekli, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Koşma
Soru Açıklaması
15.
Tekke edebiyatımızın önemli şairlerindendir. XIII. yüzyılda yaşamıştır, Türkistan'ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Ahmet Yesevi'nin isteğiyle Anadolu'ya gelmiştir. Bilinen en önemli eseri sohbetler anlamındaki "Makalat"tır. Hz. Âdem’in yaratılışı, Şeytan ve şeytani işler, Allah'ın birliği gibi konuları ele almıştır.

Bu parçada sözü edilen tekke şairi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hacı Bektaş-ı Veli
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bektaşi şairlerinin söylediği, tasavvuftaki vahdet-i vücut düşüncesini anlatan şiirlere semai denir.
Soru Açıklaması
17.
Zamandan ve kişilerden şikâyet etme, eksiklikleri söyleme kısaca eleştiri içerikli şiirlere Divan edebiyatında —-, Batı edebiyatında —-, halk edebiyatında —- denir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" hiciv – satir – taşlama
Soru Açıklaması
18.
Yiğidin eyisin nerden bileyim

Yüzü güleç, kendi yaman olmalı

Kasavet serine çöktüğü zaman

Gönlünün gâmını alan olmalı

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Koşma
Soru Açıklaması
19.
Elin kapusunda kul kardaş olan

Burnu sümüklü hem gözü yaş olan

Bayramdan bayrama bir tıraş olan

Berber dükkânında oğlan beğenmez

Bu dörtlük halk edebiyatının hangi nazım türüne ait olabilir?
Doğru Cevap: "C" Taşlama
Soru Açıklaması
20.
—-, düz yazıdan çok, şiirin görüldüğü bir edebiyattır. Bu edebiyat, sözlü geleneğe dayanır. Şiirler, saz eşliğinde doğaçlamayla (o anda) söylenir. Şiirler işlenen konulara göre, güzelleme, koçaklama, taşlama; biçimlerine göre koşma, mani, semai, türkü gibi adlar alır. Dil, halkın konuştuğu Türkçedir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Halk Edebiyatı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.