logo

1.
Halk edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Dinsel konuları işleyen ürünler Anonim Halk edebiyatı ürünleri içinde değerlendirilir.
Soru Açıklaması
2.
Eğer benim ile gitmek dilersen

Eğlen güzel yaz olsun da gidelim

Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz

Yollar çamur kurusun da gidelim

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" Koşma
Soru Açıklaması
3.
Halk şiiriyle İlgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Aşk, ayrılık, doğa güzelliği gibi yalnızca bireysel konular ele alınmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Tekke edebiyatının büyük şairlerindendir. Sivas civarında, Kanuni zamanında yaşamış, Bektaşi tarikatına mensup bir şairdir. Aşkı, doğayı, halkın gerçek yaşamını duru bir halk diliyle anlatan şiirler yazmışlardır. Divan edebiyatından hemen hemen hiç etkilenmemiş, tüm şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Pir Sultan Abdal
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yaratıcısı belli olmayan ürünler arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" Manzum hikâyeler
Soru Açıklaması
6.
Karşıya kaban derler

Ökçeye taban derler

Kız hatırın kalmasın

Nişanlın çoban derler

Yukarıdaki dörtlük dikkate alındığında mani İle İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Uyak örgüsü redif ve yarım uyakla sağlanır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk Tiyatrosu olarak adlandırılan seyirlik oyunlarımızın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hece ölçüsü ve dörtlüklerle söylenmesi
Soru Açıklaması
8.
Bahçeler bağlar oldu

Gözlerim ağlar oldu

Yaralı geyik gibi

Meskenim dağlar oldu

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mani
Soru Açıklaması
9.
I. Yaşadığı çağda yetişmiş başka saz şairlerinin tersine, dil ve ölçü bakımından Divan edebiyatının etkisinden uzak kalmıştır.

II. Doğu Anadolu ve Azerbaycan İnsanının o çağdaki günlük konuşma diliyle yazmıştır.

III. Halk şiirinin geleneksel yarım uyak düzenini ve yer yer de redifi kullanmıştır; hece ölçüsünün 11'li ve 8'li kalıplarıyla yazmıştır.

IV. Göçebe yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan doğa, onun şiirinin başlıca temalarından biridir.

V. Onun şiirinde sevgililer gerçek adlarıyla ve yöreleriyle anlatılmıştır.

Karacaoğlan'la ilgili olarak yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
10.
Yürü bre yalan dünya

Sana konan göçer bir gün

İnsan bir ekin misali

Seni eken biçer bir gün

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Varsağı
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir?
Doğru Cevap: "D" Benim bu gidişe aklım ermiyor Fukara hâlini kimse sormuyor
Soru Açıklaması
12.
Âşık edebiyatında kullanılan nazım şekillerinin kendine özgü nitelikleri vardır. 11’li hece ölçüsü ile söylenen —-, işlediği konuya göre taşlama, koçaklama ve güzelleme gibi türlere ayrılır. Aşk, doğa, sevgi gibi konuları işleyen —- ise 8'li hece ölçüsüyle söylenir ve kendine özgü bir ezgiye sahiptir. —- adı verilen nazım şeklinde ise "bre, behey, hey" gibi ünlemlere yer verilir ve bu nezım şeklinde yazılan şiirler yiğitçe bir söyleyişe sahiptir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Koşma – semai – Varsağı
Soru Açıklaması
13.
Karacaoğlan bunu böyle söyledi

İndi aşkın deryasını boyladı

Kızlar gitti diye pınar ağladı

Açıştım yüreğim yandı pınara

Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sarma uyak düzeni vardır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Halk şiirinin genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Genelde aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
Soru Açıklaması
15.
Kendine has bir nükte gücü olan —-, zekâsını ortaya koyarak ve gülünç duruma düşmeden nükteler yapmıştır. Bazı rivayetlere göre, 1208 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu köyünde doğmuş, 1284 yılında Akşehir'de vefat etmiştir. Anadolu'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyaya ünü yayılmıştır. Günümüzde birçok fıkra ona mal edilirse de öğüt verme özelliği taşımayan, Türk halkının sağduyusu ve mizacını yansıtmayan fıkralar onun değildir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Nasreddin Hoca
Soru Açıklaması
16.
Türk Halk edebiyatı nazım şekli ve türüdür. Diğer halk şiiri türlerinden ezgisiyle ayrılır. Genellikle anonimdir. İsimleri bilinen saz şairlerinin söyledikleri de giderek halka mal olmuştur. Genellikle hece vezninin 7, 8 ve 11 'li kalıplarıyla kıtalar halinde söylenir. Her kıtada asıl sözlerin bulunduğu bend ile nakarattan meydana gelir. Nakarat her bendin sonunda tekrarlanır. Bu kısım bağlama veya kavuştak diye de bilinir. Bir yöreden diğer bir yöreye şekli ve söyleniş biçimi değişerek geçebilir. Ezgilerine, konularına ve yapılarına göre isimlendirilebilse de kesin olarak bir gruplama yapma olanağı yoktur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Türkü
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Halk şiirinin bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "E" Parça güzelliğine önem verme
Soru Açıklaması
18.
Bülbülem başladım feryat etmeye

Aç hüsran bağını yaz eyle bari

Takatim kalmadı çevrin çekmeye

İhsanın yok ise naz eyle bari

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Anonim halk edebiyatı ürünlerindendir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki dizelerden hangisi bir koçaklamadan alınmıştır?
Doğru Cevap: "E" Çek kılıcı vur düşmanın boynunu Çık meydana boz kötünün oynunu
Soru Açıklaması
20.
Aslında neslinde giymemiş hare

İş gelmez elinden, gitmez bir kare

Sandığı gömleksiz duran mekkare

Bedestene gelir kaftan beğenmez

Bu dizelerde aşağıdaki türlerden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Taşlama
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.