logo

1.
—- kuramcısı olan Boileau, —- adlı yapıtında, "Akıl ve mantığı seviniz, eserleriniz görkem ve değerini ondan alsın." diyerek bu akımın en önemli özelliklerinden olan akıl ve sağduyu egemenliğini gözler önüne sermiştir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Klasisizmin – Şiir Sanatı
Soru Açıklaması
2.
Bu akım, parnasyenlerin şiirden kovduğu duygu ve hayali şiire geri getirmiştir. Birtakım simgelerin arkasına saklanarak, anlamı herkese göre değişebilen kapalı bir şiir anlayışını benimsemiştir.

Parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sembolizm
Soru Açıklaması
3.
Emile Zola'nın kurucusu olduğu ve realizm akımının aşırı bir devamı sayılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "A" Natüralizm
Soru Açıklaması
4.
Eski Yunan ve Latin kaynaklarına bağlı kalarak bu kaynaklardan beslenen akımın sanatçıları, erdem ve ahlak unsurlarına büyük önem vermişlerdir. Anlattıkları karakterlerdeki mükemmeliyetçiliği yazı dillerine de yansıtmışlar, konuyu kusursuz bir dille ortaya koymaya özen göstermişlerdir.

Yukarıda sözü edilen sanatçılar, hangi edebiyat akımına bağlı olabilirler?
Doğru Cevap: "D" Klasisizm
Soru Açıklaması
5.
I. Freud'un psikanaliz görüşünden yararlanırlar.

II. Gelenek ve yasalara sıkı sıkıya bağlıdırlar.

III. Bilinci ve aklı değil bilinçaltını esas alırlar.

IV. Dil ve anlatımda anlaşılır olmayı önemsemezler.

V. Şiirde rüyaya benzeyen bir dünya yaratırlar.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi sürrealist sanatçıların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?
Doğru Cevap: "E" Sembolistler, şiirde anlaşılır olmaya özen göstermişlerdir.
Soru Açıklaması
7.
(I) 19. yüzyılın ilk yarısında romantizme tepki olarak doğan realizm, dış dünyayı olduğu gibi anlatmayı amaçlayan bir edebiyat akımıdır. (II) Akımın sanatçıları romantizmin hayalci görüşlerini reddederek, gözlemlerine kendi duygularını karıştırmadan yazmışlardır. (III) Kişileri tanıtırken onların yaşadığı doğal ve sosyal çevreyi de en ince ayrıntısına dek incelemişlerdir. (IV) Anlatıma fazlaca değer vermeyen realist sanatçılar toplumsal faydayı esas almışlardır. (V) Akımın romantizme üstünlüğünü G. Flaubert'in "Madame Bovary" adlı romanıyla ortaya koymuşlardır.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
8.
İnsanın önce var olduğunu, ardından kendi benliğini, kimliğini kendisinin yarattığını söyleyerek "varlık"ın "öz"den önce geldiğini savunan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empresyonizm
B) Sürrealizm
C) Egzistansiyalizm
D) Fütürizm
E) Ekspresyonizm 
Doğru Cevap: "C" Egzistansiyalizm
Soru Açıklaması
9.
Edebiyat akımları birbirlerine tepki niteliğinde ortaya çıkmıştır. Örneğin romantizm (I)klasisizme, realizm (II)romantizme, parnasizm (III)realizme, (IV)sembolizm (V)parnasizme, tepki olarak doğmuştur.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizmin temsilcileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" La Fontaine
Soru Açıklaması
logo

11.
Romantizmle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" İnsan değişmeyen yönleriyle ön plana çıkarılmış, çevre göz ardı edilmiştir.
Soru Açıklaması
12.
Romancı, bilimsel determinizm yöntemiyle incelediği olayları aktarırken kendi kişiliğini gizlemiş ve bu yolla sanatını toplum için kullanmıştır.

Burada sözü edilen romancı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?
Doğru Cevap: "D" Natüralizm
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi parnasizmin bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "E" "Sanat, toplum içindir." ilkesi benimsenmiştir.
Soru Açıklaması
14.
Sanatçı, dış dünyada gördüğü varlığın realist yönünü değil kendisinde uyandırdığı izlenimlerini anlatmıştır. Bu nedenle sanatçının anlattığı dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?
Doğru Cevap: "E" Empresyonizm
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sembolizmin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yunan mitolojisi yerine Hıristiyanlık mucizelerini ve ulusal efsaneleri konu edinir.
Soru Açıklaması
16.
Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Klasisizm – romantizm – realizm – parnasizm – natüralizm – sembolizm
Soru Açıklaması
17.
17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bu akımın düşünce temellerini Descartes'in "akılcılık" felsefesi oluşturur. "Düşünüyorum, öyleyse varım." diyen Descartes'in bu felsefesine göre gerçek ve doğru ancak akıl yoluyla bulunabilir. "1660 Ekolü" olarak bilinen bu akım duyguların aklın denetiminde olması gerektiğini savunur.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Klasisizm
Soru Açıklaması
18.
17. ve 18. yüzyıllar arasında klasisizme tepki olarak doğan bu akımın kurucusu ve kuramcısı Victor Hugo'dur. Bu akım; düzen, uyum, denge, akılcılık ve idealleştirme gibi kavramları reddeder. Hayal ve duyguya önem veren bu akım doğaya karşı büyük bir sevgi besler. Uzak ülkelerin, doğa görünümlerinin betimlenmesine önem verir.

Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Romantizm
Soru Açıklaması
19.
1860'ta Fransa'da ortaya çıkan bu akım hayalci ve duygucu romantik şiire karşı bir tepkidir. Bu akımdan etkilenen sanatçılar şiirde ölçü, kafiye ve ses uyumuna çok önem vermiş, şiirin biçimsel yönden kusursuz olmasına çalışmıştır.

Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sembolizm
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi realizmin temsilcilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" J. J. Rousseau
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.